експресбанк Моля изчакайте
EN

Правни рамки

ОТГОВОРНОСТ

Съдържащите се на сайта материали не представляват покана или предлагане от страна на „Сосиете Женерал Експресбанк”АД за предоставяне на каквито и да било услуги или продукти, в тoва число банкови услуги и продукти, предложения за покупка или продажба на финансови инструменти или каквито и да било инвестиционни продукти.

Въпреки чe при изготвянето на информацията, която се съдържа на този сайт, се полага разумна грижа, все пак тази информация не е предназначена да послужи за сключване на сделки нито със „Сосиете Женерал Експресбанк”АД, нито с което и да е друго лице.„Сосиете Женерал Експресбанк”АД не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на тези страници , или пък с това, че някое лице се е доверило на тях. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на „Сосиете Женерал Експресбанк”АД, описани в този сайт, вие следва да се свържете с банката и да поискате информация дали продуктът или услугата се предлагат, както и относно договорните условия и предвидените такси.

Предлагането на продуктите и услугите, описани тук, е териториално ограничено. „Сосиете Женерал Експресбанк”АД няма да предоставя услугите, описани тук, ако това съставлява нарушение на националният закон на клиента или друг приложим закон.

Отговорността да се увери, че съгласно закона на юрисдикцията, от която е осъществен достъпът този сайт, това не съставлява нарушение, се носи изцяло от читателя.

„Сосиете Женерал Експресбанк”АД е акционерно дружество, създадено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 813071350 и регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност. „Сосиете Женерал Експресбанк”АД е получила от Българската народна банка лиценз да осъществява дейност като кредитна институция. Регистрираният капитал на банката е 33 673 729 лв.

„Сосиете Женерал Експресбанк” АД притежава предварителен Идентификатор на юридическо лице (Pre-Legal Entity Identifier, pre-LEI)- 549300ASHQEYUZ8ARW85, регистриран в местното оперативно звено „GMEI Utility”.

Председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор:
Арно Льоклер
Цялото съдържание на настоящия уебсайт, неговата стуктура, оформление и дизайн са предмет на авторско право, като изключителното право за ползването им принадлежи на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Вие можете да ги използвате свободно единствено в разрешените от закона случаи, без това да накърнява законните интереси на „Societe Generale Експресбанк” АД и без да затруднява нормалното използване на настоящия уебсайт.
Възможно е настощият сайт да съдържа връзки към други сайтове. Фактът, че достъпът до тях е осъществен през настоящия уебсайт не поражда за  „Societe Generale Експресбанк” АД каквато и да е отговорност за информацията, намираща се на тези сайтове, включително за нейната пълнота и достоверност, както и за каквито и да е преки или непреки вреди настъпили за потребителите във връзка с посещението на такива сайтове.

Societe Generale Експресбанк" АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Клиентите на “Societe Generale Експресбанк" АД имат право на достъп до предоставените от тях лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.