експресбанк Моля изчакайте
EN
Финансови резултати
Финансови резултати
(в млн. лв.)
2016 2015  2014 2013  2012  2011
Нетен банков
доход
 243.60 219.1 197.0 169.7 170.0 165.6
Оперативни
разходи
 106.90 - 108.4 -102.20 -90.1 -87.8 -86.0
Брутна оперативна
печалба
 136.70   110.7 94.8 79.7 82.2 79.6
Нетна печалба 92.80  75.0 56.4 26.3 53.6 51.6
Финансови
съотношения
 2016  2015 2014 2013 2012 2011
Възвръщаемост на капитала  14.09%  12.94% 10.21% 5.17% 11.09% 12.05%
Възвръщаемост на
активите
1.53%   1.41% 1.28% 0.66% 1.41% 1.49%
Съотношение разходи/приходи 43.88%   49.49% 51.89% 53.07% 51.66% 51.94%
Собствен капитал /
Общ размер на активите
11.08%  10.68% 11.18% 12.86% 12.70% 12.36%
Адекватност на първичния капитал 14.45%  13.10% 12.78% 12.21% 11.15% 10.44%
Обща капиталова
адекватност
15.03%  13.72% 13.57% 13.31% 12.49% 12.62%
Активи и пасиви 
(в млн. лв)
2016   2015 2014 2013 2012 2011
Общ размер на активите  6 349 5 755 4 886 3 952 3 807 3 465
Общ размер на
собствения капитал
703   614 544 508 483 428
Депозити от клиенти  4 817 4 325 3 542 2599 2272 2046
Кредити, предоставени на клиенти  4 087 3 743 3 424 3047 2954 2705
Показатели за дейността   2015 2014 2013 2012 2011
Брой клиенти
(в хил.)

-от които индивидуални клиенти (в хил.)
 519

492
 500

475
468

446
424

404
398

379
377

360
Брой банкови карти ( в хил.)  399  371 335 303 274 258
Брой служители   1612 1631 1628 1607 1555 1585
Индивидуален годишен отчет 2015