експресбанк Моля изчакайте
EN
Финансови факти и цифр
Финансови резултати
(в млн. лв.)
2015  2014 2013  2012  2011
Нетен банков
доход
219.1 197.0 169.7 170.0 165.6
Оперативни
разходи
- 108.4 -92.6 -90.1 -87.8 -86.0
Брутна оперативна
печалба
  110.7 92.8 79.7 82.2 79.6
Нетна печалба 75.0 54.6 26.3 53.6 51.6
Финансови
съотношения
 2015 2014 2013 2012 2011
Възвръщаемост на капитала  12.94% 9.73% 5.17% 11.09% 12.05%
Възвръщаемост на
активите
 1.41% 1.12% 0.66% 1.41% 1.49%
Съотношение разходи/приходи  49.49% 49.95% 53.07% 51.66% 51.94%
Собствен капитал /
Общ размер на активите
10.70% 11.49% 12.86% 12.70% 12.36%
Адекватност на първичния капитал 13.10% 12.78% 12.21% 11.15% 10.44%
Обща капиталова
адекватност
13.72% 13.57% 13.31% 12.49% 12.62%
Активи и пасиви 
(в млн. лв)
 2015 2014 2013 2012 2011
Общ размер на активите 5 742 4 886 3 952 3 807 3 465
Общ размер на
собствения капитал
 614 561 508 483 428
Депозити от клиенти 4 325 3 542 2599 2272 2046
Кредити, предоставени на клиенти 3 739 3 424 3047 2954 2705
Показатели за дейността 2015 2014 2013 2012 2011
Брой клиенти
(в хил.)

-от които индивидуални клиенти (в хил.)
 500

475
437

417
424

404
398

379
377

360
Брой банкови карти ( в хил.)  371 335 303 274 258
Брой потребителски кредити (в хил.) 101 91 94 97 98
Брой служители  1627 1628 1607 1555 1585
Неконсолидиран годишен отчет 2015