експресбанк Моля изчакайте
EN

Референтен лихвен процент - стойности и методика за изчисляване

РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, приложим за договори за кредит с променлива лихва за физически лица – индивидуални клиенти на Банката, е стойността на съответния тримесечен индекс според договорената валута на дълга - SOFIBOR за кредити в български лева (BGN) или EURIBOR за кредити в евро (EUR), но не по-малко от нула, обявен два работни дни преди първия работен ден от всяко календарно тримесечие и се прилага от първия ден на календарното тримесечие до деня, предхождащ първия ден на следващото календарно тримесечие включително.              
 •   Индексът СОФИБОР ( SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate) е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар, публикуван на страница „SOFIBOR=” в REUTERS. Той се обявява на интернет страницата на БНБ - http://www.bnb.bg/
 •   Индексът EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e лихвеният процент, при който се предоставят междубанкови срочни депозити в евро от една първокласна  банка на друга в рамките на Еврозоната, публикуван на страница „EURIBOR=” в REUTERS. Той се обявява на интернет страницата на Европейската банкова федерация - http://www.euribor-ebf.eu/
(При промени, независещи от волята на Банката, в начина на определяне, обявяване и публикация на горепосочените индекси, те се прилагат по договорите за кредит и заместват съответно отразените по-горе характеристики.)
Референтният лихвен процент за „Сосиете Женерал Експресбанк” влиза в сила от 21.07.2014г. за всички жилищни и ипотечни кредити на физически лица – индивидуални клиенти на Банката, сключени от тази дата.
 • Промяна на лихвения процент по кредита
Само увеличаване или намаляване на  размера на референтния лихвен процент (3М SOFIBOR, съответно 3М EURIBOR, но не по-малко от нула) с повече от точно определена стойност (в процентни пункта), посочена в договора за кредит, спрямо размера му в деня на усвояване на кредита, както и последваща промяна на референтния лихвен процент, водеща до ново изменение с повече от размера на тази стойност, води до съответно увеличаване или намаляване на договорения годишен лихвен процент по сключен договор за кредит.
 • Стойности на референтни лихвени проценти
  Референтни лихвени проценти в сила от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.
3 МЕС. SOFIBOR BGN
(не по - малко от 0)
3 МЕС. EURIBOR EUR
(не по - малко от 0)
0.003 0.000
 • Стойности на пазарни индекси
  Пазарни индекси в сила от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.
  3 МЕС. SOFIBOR BGN   3 МЕС. EURIBOR EUR
  0.003  - 0.328
(не по - малко от 0)
(не по - малко от 0)
0.282
Референтен лихвен процент - архив
X