експресбанк Моля изчакайте
EN

Жилищен кредит за строителство

Жилищният кредит за строителство е целеви кредит с предмет на финансиране строителство на недвижим имот.

Основни предимства: 
 • Суми до 100% от стойността на вашия проект, без ограничение за максимален размер на кредита
 • Без такса одобрение
 • Максимален срок на погасяване до 30 год.
 • До 18 месеца частичен гратисен период.
 • Прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване.

 

Размер на кредита 
 • Минимум – 5000 лв. или равностойност в евро.
 • Максимум – в зависимост от пазарната стойност на имотa, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката.

Валута на кредита
 
 • Лева и Евро

Срок
 
 • От 3 до 30 години
 • До завършване на строежа кредитополучателят може да ползва гратисен период до 18 месеца.

Такси и условия:

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 
Обезпечение
 • Първа по ред ипотека върху недвижим имот и/или земята, върху която се строи.
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност на кредитоискателя.
 • Имуществена застраховка на ипотекирания имот.
 
Лихвен процент
Променливият лихвен процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от 3м. SOFIBOR за лева или 3м. EURIBOR за евро и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

Можете да получите информация за текущите стойности и методика на изчисляване на референтните индекси от страница Лихвена политика по кредитни продукти.

 
Погасяване
 • Жилищният кредит се погасява на равни месечни вноски. 
 • Кредитополучателят може във всеки един момент да изплати предварително част или цялата дължима сума по кредита. В този случай заплаща  такса съгласно Тарифата на банката.
 

Необходими документи за кандидатстване

 • Документи за самоличност на Кредитоискателя (/съдлъжника)
 • Удостоверение за семейно положение на Кредитоискателя
 • Документи доказващи дохода на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за активни кредитни задължения на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за имота, целта на кредита (нотариален акт, предварителен договор, скици, удостоверение за тежести).
 • Количествено стойностна сметка за планирани разходи за довършителни дейности, реконструкция или ремонт и др.
 • Документи относно обезпечението по кредита (нотариални актове, скици, удостоверение за степен на завършеност, удостоверение за тежести и др.)
 • Пазарна оценка
 • Удостоверение за тежести

 

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика