експресбанк Моля изчакайте
EN

Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 10 години в лева 

Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години

 • 5.25%  фиксиран лихвен процент за кредити в лева за първите 120 месеца
 • 5.25% променлив лихвен процент за останалия срок 
 • Без такса одобрение*
 • Срок на изплащане до 30 години
 • Без такса предсрочно погасяване - за кредити с изплатени над 12 месечни погасителни вноски
 • Възможност за рефинансиране на кредити от други банки без такса одобрение
 • Възможност до 12 месеца гратисен период за плащане на главницата от момента на усвояване на кредита

Направете примерна калкулация за желаните от вас срок и размер на кредита с кредитния калкулатор.

Жилищния кредит е целеви кредит, който се отпуска за:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка

  Такси и условия:

  • Ипотека на недвижимия имот
  • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
  • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот

   Размер на кредита
   • Минимум – 5000 лв. или равностойност в евро или щатски долари.
   • Максимум – до 85% от пазарната стойност на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката.

   Валута на кредита
   • Лева и Евро

   Срок на кредита
   • От 3 до 30 години

    Лихвен процент
    Променливият лихвен процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от 3м. SOFIBOR за лева или 3м. EURIBOR за евро и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

    Можете да получите информация за текущите стойности и методика на изчисляване на референтните индекси от страница Лихвена политика по кредитни продукти.

     

    Обезпечение
    • Първа по ред ипотека върху имота, който се финансира от Банката, или друг имот.
    • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитоискателя.
    • Имуществена застраховка на ипотекирания имот.

     

    Погасяване

    • Жилищният кредит се погасява на равни месечни вноски или с намаляващи месечни вноски
    • Кредитополучателят може във всеки един момент да изплати предварително част или цялата дължима сума по кредита. В този случай заплаща такса съгласно тарифата на банката.

Необходими документи за кандидатстване

 • Документи за самоличност на Кредитоискателя (/съдлъжника)
 • Удостоверение за семейно положение на Кредитоискателя
 • Документи доказващи дохода на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за активни кредитни задължения на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за имота, целта на кредита (нотариален акт, предварителен договор, скици, удостоверение за тежести).
 • Количествено стойностна сметка за планирани разходи за довършителни дейности, реконструкция или ремонт и др.
 • Документи относно обезпечението по кредита (нотариални актове, скици, удостоверение за степен на завършеност, удостоверение за тежести и др.)
 • Пазарна оценка
 • Удостоверение за тежести

Вижте още

Пример за кредит 75 000 лв. за срок от 20 години


Кредит за 75 000 лева за 20 години с фиксиран лихвен процент за първите 120 месеца и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита

ГПР: 6.03% за лева
Фиксиран лихвен процент за първите 120 месеца и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита 5.25% за лева
Месечна вноска: 524.42 лв.
Брой месечни вноски: 240
Такса одобрение: 0 лв.
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка:
1.79 лв.
Такса за оценка на имота: 110 лв.
Държавна такса за вписване на ипотеката: 75 лв.
Застраховка "Живот" (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит: 4 015.38 лв.
Застраховка "Имущество" (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит: 851.35 лв.*

Общо дължима сума: 129 845.88 лв.

*Ако отговаряте на изискванията на банката и избраният застраховател е "Дженерали Застраховане" АД.

 

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика