експресбанк Моля изчакайте
EN

Жилищен кредит с променлив лихвен процент 

Предимства

 • 4.65% променлив лихвен процент за кредити в лева за целия срок
 • Без такса одобрение*
 • Срок на изплащане до 30 години
 • Възможност за рефинансиране на кредити от други банки без такса одобрение
 • Възможност до 12 месеца гратисен период за плащане на главницата от момента на усвояване на кредита

Направете примерна калкулация за желаните от вас срок и размер на кредита с кредитния калкулатор.

Жилищния кредит е целеви кредит, който се отпуска за:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка

  Такси и условия:

  • Ипотека на недвижимия имот
  • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
  • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот

   Размер на кредита
   • Минимум – 5000 лв. или равностойност в евро или щатски долари.
   • Максимум – до 85% от пазарната стойност на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката.

   Валута на кредита
   • Лева и Евро

   Срок на кредита
   • От 3 до 30 години

    Лихвен процент
    Променливият лихвен процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от 3м. SOFIBOR за лева или 3м. EURIBOR за евро и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

    Можете да получите информация за текущите стойности и методика на изчисляване на референтните индекси от страница Лихвена политика по кредитни продукти.

     

    Обезпечение
    • Първа по ред ипотека върху имота, който се финансира от Банката, или друг имот.
    • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитоискателя.
    • Имуществена застраховка на ипотекирания имот.

     

    Погасяване

    • Жилищният кредит се погасява на равни месечни вноски или с намаляващи месечни вноски
    • Кредитополучателят може във всеки един момент да изплати предварително част или цялата дължима сума по кредита. В този случай заплаща такса съгласно тарифата на банката.

Необходими документи за кандидатстване

 • Документи за самоличност на Кредитоискателя (/съдлъжника)
 • Удостоверение за семейно положение на Кредитоискателя
 • Документи доказващи дохода на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за активни кредитни задължения на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за имота, целта на кредита (нотариален акт, предварителен договор, скици, удостоверение за тежести).
 • Количествено стойностна сметка за планирани разходи за довършителни дейности, реконструкция или ремонт и др.
 • Документи относно обезпечението по кредита (нотариални актове, скици, удостоверение за степен на завършеност, удостоверение за тежести и др.)
 • Пазарна оценка
 • Удостоверение за тежести

Пример за кредит от 75 000 лв. за 20 години


Пример за кредит от 75 000 лева за 120 месеца с променлив годишен лихвен
процент за целия срок на кредита**

ГПР% – 5.39% за кредити в лева
Променлив годишен лихвен процент: 4.65 %
Месечна вноска: 499.12 лева
Брой погасителни вноски: 240
Такса одобрение: 0 лв.
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка:
1.79 лeвa
Такса за оценка на имот: 110 лева
Държавна такса за вписване на ипотека:75 лева;
Застраховка „Живот” (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит: 3951.93 лева;
Имуществена застраховка (ориентировъчен размер) за срока на договора за
кредит - 837.27 лева *

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА– 121 240.38 лева

*Ако избраният застраховател е „Дженерали Застраховане”АД.
** Ако отговаряте на изискванията на Банката.

 

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика