експресбанк Моля изчакайте
EN

Попечителски услуги 

Съхранение поддържане на портфолио от финансови инструменти

 • Съхранение на всички местни търгувани финансови инструменти на регулиран и извънборсов пазар
 • Съхранение на чуждестранни финансови инструменти
 • Контрол и изчисление на Нетна Стойност на Активите на КИС, мониторинг на инвестиционните ограничения на КИС
 • Поддържане и администриране на сметки
 • Отчети и реконсилация съгласно законови изисквания и специфични потребности на клиента Пазарни новини, Пазарен справочник за промените и новостите на Българския капиталов пазар

Сетълмент

 • Местни акции
 • Чуждестранни акции
 • Местни корпоративни облигации
 • Чуждестранни корпоративни облигации
 • Местни Държавни Ценни Книжа
 • Чуждестранни Ценни Книжа
 • Дялове (акции) на КИС Права върху акции
 • Плащания по сетълмент Трансфер на финансови инструменти на извънборсов пазар

 

Корпоративни събития на капиталовия пазар и данъчни режими

 • Събиране на постъпили суми от: дивиденти, лихвени плащания, амортизационни плащания, падежи
 • Увеличение капитала на компания с права
 • Съдействие при първични публични предлагания Годишни редовни и извънредни събрания
 • Представителство на годишни събрания, отчет за резултатите от годишните събрания Отчети и нотификации по корпоративни събития
 • Съдействие при данъчни казуси, като “освобождаване на данък при източника” или при прилагане на Договори за избягване на двойно данъчно облагане на местен и чужди пазари

Разплащания и други услуги свързани с основните попечителски услуги

 • F/x операции
 • Трансфер на парични средства
 • Отчети
 • Лихвоносни парични сметки
 • Краткосрочни и дългосрочни инвестиционни продукти
 • Отчети по парични сметки чрез SWIFT (MT950)

Депозитарни услуги за Договорни фондове

 • Контрол и изчисление на Нетна Стойност на Активите
 • Пълна реконсилация на ежедневна база на парични трансфери, сетълмент на финансови инструменти и портфолио от ценни книжа
 • Мониторинг на инвестиционните ограничения

Мариела Даскалова

тел: +359 52 664 858
факс: + 359 2 9390552
E-mail: mariela.daskalova@socgen.com
            sgeb.tbo@socgen.com 


Мария Петкова

тел.: +359 52 68 62 49
E-mail: mariya.a.petrova@socgen.com


 mariela.daskalova@socgen.com
  sgeb.tbo@socgen.com
+359 52 68 62 49
Mariya.A.Petrova@socgen.com