експресбанк Моля изчакайте
EN
Общи условия на Societe Generale Експресбанк АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че от днес- 07/11/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за Индивидуални и Корпоративни клиенти.

Промените в общите условия касаят:
-          Добавяне на текстове относно изпълнение на СЕПА плащания (в секция Разплащателна сметка)
-          Добавяне на информация за сайтовете на картовите организации Виза и Мастъркард , на които е налична информация за приложимите обменни курсове при картови операции ( в секция Банкова карта на Платежни инструменти)
-          Добавяне на нова функционалност на приложението БанкОн Мобайл за плащания към трети лица, която ще е активна след 11.11.2016г.
-          Само за корпоративни клиенти: активиране на функционалността за плащане на битови сметки в приложението BankONWebPro.
Общите условия се прилагат за всички клиенти от 07/11/2016г.
Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстa на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти


С уважение
Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 19/09/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти. 
 
Промените в Общите условия касаят:
 
-          Въвеждане на текстове, свързани с платежната сметка за основни операции (ПСОО- т. XVIIот раздел А. Разплащателна сметка от Банкови сметки) и с услугата по прехвърляне на платежната сметка (т. XXIIот Раздел А. Разплащателна сметка от Банкови сметки) 
 
-          Преустановяване на използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) като допълнително средство за идентификация в електронното банкиране BankOnWeb (т. VI.2. на раздел В. Интернет банкиране BаnkOnWeb от секция Платежни инструменти)

Към вече сключени договори промените се прилагат от 19/09/2016г.
 
Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти
 

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 08/08/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративниклиенти.

Промените в Общите условия касаят нова функционалност на платежния инструмент BankOnWebPro, при която клиентите имат възможност да договарят с банката индивидуални валутни курсове чрез инструмента (т. III.5, 8) на Раздел Д.2 Интернет банкиране BankOnWebPro).

Общите условия се прилагат за всички клиенти от 08/08/2016г.

Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстa на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 27/04/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в Общите условия касаят:

-          Прилагане на курса на банката към деня на осчетоводяване, при превалутиране на транзакции с карти, когато транзакцията е в различна валута от валутата на сметката (т. IVот раздел Б.Банкови карти от Платежни инструменти)

-          Възможност на банката да предприема допълнителни мерки и действия във връзка с режима на санкции и ембарга при изпълнение на валутни платежни операции (т. II.1- II.7 от Раздел Други уговорки).

-          Редакционна промяна относно декларирането на произхода на средства по Закона за мерките срещу изпирането на пари (т.II.8 от Други уговорки)

Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 21/03/2016г. са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Промените в Общите условия касаят:

-          Преустановяване на възможността за получаване на валутен курс при обмяна на валута над 10 000 лв. директно от отдел „Финансови пазари” (т.XIX.4-XIX.9 fromCurrentaccount, Bankaccounts).

-          Прилагане на курса на банката към деня на осчетоводяване, при превалутиране на транзакции с карти, когато тарнзакцията е в различна валута от валутата на сметката (т. VI.8 от раздел Б.Банкови карти от Платежни инструменти)

-          Възможност на банката да предприема допълнителни мерки и действия във връзка с режима на санкции и ембарга при изпълнение на валутни платежни операции (т. VIIот Раздел Други уговорки).

Към вече сключени договори промените се прилагат от 21/05/2016г.

Промените, както и тяхното влизане в сила, са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:


Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

С уважение
Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 12/12/2015г. влизат в сила нови Общи условия за банкови сметки и платежни услуги за Корпоративни клиенти ( редакция 20151212212) иОбщи условия за платежни сметки и платежни услуги за Индивидуални клиенти (редакция 20151212116).

В новата редакция на документа са включени текстове във връзка с:

-          Приложението BankOnMobile( т. III.3 от БанкОн Уеб при индивидуалните клиенти; Д.3 от Платежни инструменти при корпоративните клиенти)

-          Автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс- в раздел Други уговорки (т. III.4 за корпоративни клиенти; т. VII.7 за индивидуални клиенти)

-          Третирането на клиенти, заемащи висши държавни длъжности по реда на ЗМИП- т. VII.1 от Други уговорки при индивидуални клиенти (единствено)

-          Резервиране на суми по платежни сметки за погасяване на задължения по договори за кредит (за индивидуални клиенти)

-          Променен е и текстът за гарантиране на сметките съгласно последните промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките

Промените текстове и конкретните дати на влизане са посочени в текста на общите условия, с които можете да се запознаете на линковете по- долу:


Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

Поздрави

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че са направени промени в Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Новите общи условия влизат в сила на 03.06.2015 г., като за заварените клиенти срокът е 03.08.2015г.

Промените касаят:

-          Нова функционалност за безконтактни плащания по карти MasterCardPayPass

-          Промяна в прага, над който клиент може да получи индивидуално определен валутен курс при обмяна на валута- а именно над 10 000 лв.

-          Добавени са текстове, свързани с възможността банката да определя лимити при ползването на инструментите за електронно банкиране, както и да проверява правомерното използване на платежния инструмент СожекешНет.

В документа на линка по- долу можете да се запознаете с променените текстовете, както и да проследите конкретните срокове на влизане в сила на измененията за съществуващи клиенти на банката:

С уважение

екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че са направени промени в Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Новите общи условия влизат в сила на 25.03.2015г, като за заварените клиенти срокът е 25/04/2015г.

Промените касаят:

-          Нова функционалност за безконтактни плащания по карти MasterCardPayPass

-          Промяна в прага, над който клиент може да получи индивидуално определен валутен курс при обмяна на валута- а именно над 10 000 лв.

-          Добавени са текстове, свързани с възможността банката да определя лимити при ползването на инструментите за електронно банкиране, както и да проверява правомерното използване на платежния инструмент СожекешНет.

В документа на линка по- долу можете да се запознаете с променените текстовете, както и да проследите конкретните срокове на влизане в сила на измененията за съществуващи клиенти на банката:

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

Общи условия за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаеми клиенти,

Уведомявам ви, че от 01.01.2015 г. са в сила нови Общи условия на „ Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за Корпоративни клиенти.

В новия документ са включени текстове във връзка със спирането на Интернет банкирането SoGeCash и прекратяването на всички действащи договори за използването на тази услуга считано от 28.02.2015 г.

В раздел „Д.2. BankOnWeb Pro” е извършена промяна свързана със замяната на старата Регистрационна карта за BankOnWeb Pro (от две части), с нова, оптимизирана, едносъставна Регистрационна карта, в която отпада изискването за подпис на Оторизирания потребител.

В раздел „Други уговорки” са добавени нови текстовете свързани с прилагането на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки на САЩ (Foreign Account Tax Compliance Act - “FATCA”).

Промените са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2015 г.  

С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти, поради технически причини, публикуваме отново Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Можете да ги откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес са в сила нови Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.

В новите документи са включени текстове, касаещи новата услуга за Автоматично плащане на комунални услуги, която банката ще започне да предлага на своите клиенти.

Направени са и малки промени по отношение на ползването на платежните инструменти BankOn Web и SogeCashNet (за корпоративни клиенти).

Промените са изрично посочени в текстовете на общите условия, които можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти


Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти


С уважение

Екипът на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01/07/2014г. в Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти са внесени следните промени:

-          Поради предлагания от Банката нов продукт – Дебитна карта MasterCard PayPass са внесени промени в Секция Б. Банкови Карти и е добавено ново Приложение 1, съдържащо транзакционните лимити за тази карта;

-          От 01.07.2014 Банката прекратява издаването на нови дебитни карти Маестро. В тази връзка са внесени промени в чл.І.3 от Секция Б. Банкови Карти;

-          Поради влизането в сила на Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) и необходимостта от съобразяване с неговите разпоредби са добавени нови чл.VІІ.4, VІІ.5, VІІ.6 и VІІ.7 в Секция Други условия

Актуален текст на общите условия можете да откриете на линка по- долу.


Общи условия за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни
клиенти


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 28/07/2014г. извършването на плащания към бюджета чрез платежния инструмент БанкОн Уеб ще изисква допълнително средство за идентификация на Клиента.

В тази връзка в Общите условия на Банката са внесени промени в:

-          Чл.VII.3. чл. VII.4., В.Интернет Банкиране BankOn Webот Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

и

-          Чл.VII.3. чл. VII.4., Д.1. Интернет банкиране BankON Webот Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Архив